Dokumenty

Kompletny zestaw dokumentów

złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły musi zawierać:

     prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy,

     dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które są wymienione we wniosku kandydata,

     zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych,

     świadectwo ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej,

     zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

     kwestionariusz ucznia szkoły,

     dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).

 0002