Dokumenty

Kompletny zestaw dokumentów

złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły musi zawierać:

 

    prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy,

    dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które są wymienione we wniosku kandydata,

    zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych,

     świadectwo ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej,

    zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

    oświadczenie o wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,

    oświadczenie o wyborze drugiego języka obcego nowożytnego ( język francuski, język hiszpański, język niemiecki)

     kwestionariusz ucznia szkoły,

    dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).

UWAGA – dokumenty muszą być złożone w teczce opisanej pismem drukowanym  imieniem i nazwiskiem Kandydata oraz nazwą klasy.