Terminy rekrutacji

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. (godz. 15.00) - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 


Od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. (godz. 15.00) - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 


Od 26 czerwca od 10 lipca 2020 r. (godz.15.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 


23 czerwca 2020 r.  godz. 13:00 - pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.


Do 4 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

 


12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 


Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.


19 sierpnia 2020 r. (do godz. 14.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.