Drukuj

Stowarzyszenie przyjaciół

Dnia 4 listopada br. zostało założone Stowarzyszenie Przyjaciół przy Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Władze Stowarzyszenia:

Komisja Rewizyjna:

Statut Stowarzyszenia  Przyjaciół przy Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

I. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół przy Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001r.,  nr 79, poz. 855).
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich  w Radzionkowie przy placu Jana Pawła II 8, terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw .
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i zarejestrowane. Z tytułu rejestracji posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania .
5.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

II. Cele i środki działania (sposoby realizacji).
6.  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci  i młodzieży oraz rodzi w trudnej sytuacji życiowej.
5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez aktywność w następujących zakresach:
a. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
b. organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży – np. plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych;
c. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
d. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
e. organizowanie imprez kulturalnych;
f. wydawanie książek, czasopism, broszur  związanych z celami Stowarzyszenia;
g.  fundowanie stypendiów;
h. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
i. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

6. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenie.
7. Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.
8. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zgłosiła chęć przystąpienia do Stowarzyszenia  przez złożenie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków Stowarzyszenia;
c. zostanie przyjęta przez  Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż    w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
9. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność  i  rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
11. Członkowie zwyczajni mają  prawo do:
a. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczenia w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd;
c. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
12.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. popierania działalności Stowarzyszenia;
c. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
d. regularnego opłacania składek członkowskich.
13. Członkowie wspierający i  honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym mają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
15. Członkowie honorowi  są zwolnieni ze składek członkowskich.
16. Utrata praw członkowskich następuje przez:
a. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia;
b. utraty zdolności do czynności prawnych;
c. wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przyjętą zwykła większością głosów za prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia;
d. nieopłacenie składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy;
e. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
f. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
17. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. uchwała Walnego zebrania jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia.
18. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
19. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
a. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
b. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając  członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
c. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
d. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy;
na żądanie członków Komisji rewizyjnej;
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
e. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
20. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalanie zmian w Statucie;
c. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
21. Zarząd.
a. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
b. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym zebraniu wybiera się prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
c. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.
22. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia;
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
g. zwoływanie Walnego Zebrania;
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
23. Komisja Rewizyjna:
a. jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, oceny pracy Stowarzyszenia i Zarządu;
b. składa coroczne sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków;
c. wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
d. wnioskuje o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;
e. wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
f. składa się od 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcę i sekretarza;
g. spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
24. Majątek i gospodarka finansowa.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie; darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu; dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2.  Sposób reprezentacji.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

V. Postanowienia końcowe.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto Uchwałą nr 1/2011 w dniu 4 listopada 2011r.

stowarzyszenie 1

stowarzyszenie 2

stowarzyszenie 3

stowarzyszenie4