Liceum Radzionków


Absolwentem naszej szkoły jest prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwesytetu Jagielońskiego
 
Urodził się w 1944 roku w Bytomiu. Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie ukończył w 1962 roku. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obronił w 1968 roku. Stopień doktora nauk fizycznych otrzymał w 1975 roku. Habilitował się w 1987 roku. Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku.
Pracuje jako profesor zwyczajny w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki UJ. Kieruje kilkuosobową grupą spektroskopii plazmy oraz spektroskopii atomowej. Pracę w Instytucie Fizyki rozpoczął od budowy i organizacji laboratorium badawczego.
Jest fizykiem doświadczalnym. W początkowym okresie pracy zajmował się zastosowaniem holografii do diagnostyki plazmy łukowej oraz pomiarami prawdopodobieństw przejść elektronowych. Aktualnie prowadzi badania na własnościami atomów i jonów oraz diagnostyką plazmy przy zastosowaniu laserów oraz metod optyki nieliniowej, głównie mieszania czterech fal.
Sprawował opiekę nad kilkunastoma pracami magisterskimi oraz sześcioma doktoratami. Był kierownikiem II Pracowni Fizycznej dla studentów trzeciego roku studiów fizyki.
Od 1977 roku współpracuje z Uniwersytetem w Orleanie, gdzie przebywał wielokrotnie na długich i krótkich pobytach. W ramach tej współpracy prowadzone są badania zjawisk fizycznych zachodzących w źródłach plazmowych stosowanych w nauce i technice. Od lat osiemdziesiątych współpracuje także z National Institute of Standards and Technology w Waszyngtonie, gdzie przebywał łącznie prawie dwa lata i zajmował się wykorzystaniem indukowanej fluorescencji laserowej do badania plazmy RF oraz pomiarami prawdopodobieństw przejść elektronowych. Pracował również (1985/86) w Hahn-Meitner Institute w Berlinie. Jest członkiem Komitetu Polsko-Francuskiego do Badań nad Plazmą oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W październiku 2002 roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu w Orleanie.
Był sekretarzem naukowym Instytutu Fizyki UJ; w latach 1990 – 1993 prodziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki; w latach 1999 -2002 był dziekanem Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UJ. W latach 2002 – 2005 sprawował funkcję prorektora UJ ds. rozwoju. W 2005 roku został wybrany rektorem UJ i pełnił tę funkcję w latach 2005 ? 2008, w 2008 roku został ponownie wybrany rektorem UJ i będzie sprawował tę funkcję do roku 2012. W latach 2005 ? 2008 pełnił z wyboru funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2008 roku został ponownie wybrany przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
żródło:www.uj.edu.pl
Skip to content