Liceum Radzionków

Deklaracja Dostępności LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 07-07-2007
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-11-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
 • Adres: 41-922 Radzionków, plac Jana Pawła II 8
 • E-mail: liceum@liceum.radzionkow.pl
 • Telefon: 32 286 62 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 •  Szkoła jest w czterokondygnacyjnym budynku (w tym z podpiwniczeniem) przy placu Jana Pawła II 8.                                                             Powierzchnia całkowita budynku wynosi 4171,3 m².
 •  Do szkoły prowadzą 2 wejścia. Główne od strony południowej i jedno wejście boczne.                                                                                                       Żadne z wejść szkolnych nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 •  Szkoła korzysta z parkingów miejskich, na których są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 •  Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 •  Szkoła oraz teren przyległy do szkoły, w tym wejścia, objęte są monitoringiem wizyjnym. Zapis monitoringu umieszczony jest w sekretariacie szkoły     (na pierwszym piętrze) i umożliwia on podgląd bieżący z obsługą zapisu.
 •  Wejścia do szkoły otwierane są ręcznie. Informacji przy wejściu udzielają oddelegowani pracownicy- prowadzi się rejestr wejść/wyjść               interesantów do budynku.
 •  W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze i węzeł cieplny.
 •  Na parterze znajdują się: biblioteka, centrum multimedialne, sale lekcyjne, szatnie, sala rekreacyjna, pomieszczenia gospodarcze oraz sala   gimnastyczna wraz z zapleczem. Na parterze znajdują się również toalety, w tym toaleta dla niepełnosprawnych.
 •  Na pierwszym piętrze umieszczony jest pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, sale lekcyjne, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,   szatnie, toalety oraz aula szkolna.
 •  Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne, szatnie, toalety, balkon auli szkolnej.
 •  W szkole istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.
 •  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 •  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lubw druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Skip to content